Write us on Messenger

Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky společnosti SAFECARS s. r. o. (Prague Airport Transport) Příčná 498/7, 276 01 Mělník, IČ 02358638

Zákazník, který využije služeb společnosti SAFECARS s. r. o., plně přijímá tyto obchodní podmínky a podpisem objednávky či smlouvy, zadáním objednávky online přes webové stránky nebo odsouhlasením potvrzené objednávky deklaruje výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami, na které objednávka či přepravní smlouva odkazuje. Zákazník, který s těmito podmínkami nesouhlasí, není oprávněn uzavřít se společností jakýkoliv smluvní dokument nebo zadat objednávku přes webové stránky společnosti.

Pokud není sjednáno jinak, všechny přepravní služby a zprostředkování těchto služeb jsou výhradně poskytovány registrovanými vozy taxi bez taxametru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle § 21 odst. 4 na základě předchozí písemné smlouvy, a u vícemístných vozů s kapacitou nad 9 osob včetně řidiče pak jako příležitostná osobní silniční doprava.

Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

 

Základní pojmy
1.1     Společnost – společností je přepravce nebo zprostředkovatel přepravy SAFECARS s. r. o., se sídlem Příčná 498/7, 276 01 Mělník IČ: 02358638, který zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu a další služby na základě těchto obchodních podmínek pro zákazníka.

1.2     Zákazník – osoba či společnost, která využívá služeb společnosti na základě objednávky či smlouvy, po souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

1.3     Obchodní podmínky – úprava podmínek, za nichž poskytuje Společnost své přepravní, nebo zprostředkovatelské služby Zákazníkovi, přičemž nepostradatelnou podmínkou pro využití služeb Společnosti je výslovný souhlas Zákazníka s těmito podmínkami.

1.4     Služba/přeprava – samotná přeprava nebo zprostředkování přepravy, cestovní služby, případně jiné služby pro zákazníka, vykonávaná či zprostředkovaná společností.

1.5     Řidič – řidič je zaměstnancem společnosti SAFECARS s. r. o., nebo se jedná o smluvního řidiče, kterému společnost SAFECARS s. r. o., zprostředkovává nebo zajišťuje přepravní službu.

 

Garance kompenzace, odpovědnost za škodu
2.1     Společnost je odpovědna vůči Zákazníkovi za způsobenou škodu či nepříjemnosti v případě, kdy tuto škodu přímo Společnost nebo její zaměstnanec zavinili nebo způsobili. V případě zprostředkování dopravy Zákazníka jiným přepravcem nese odpovědnost za způsobenou škodu tento přepravce, který přepravu vykonává a Zákazník jeho přepravu nastoupením do vozidla přijímá.

2.2.    Zákazník bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu škody v případě, kdy:

Došlo ke zpoždění přepravy, ať už na počátku při nastoupení Zákazníka, tak v samotném průběhu přepravy z důvodu zásahu vyšší moci. Vyšší mocí je zásah přírodní katastrofy, počasí, povětrnostní podmínky, autonehoda, kterou nezpůsobil řidič Společnosti, nebo řidič zprostředkovaného přepravce, zácpy na silnici způsobené opravami vozovky či dalších komunikací, nebo bylo zpoždění způsobeno zásahem státního či správního orgánu – kontrola policie, úředníků, kontrolorů apod.
Došlo ke zpoždění přepravy z důvodu na straně Zákazníka, nebo jiného objednatele přepravy (cestovní kancelář, hotel, organizátor výletu apod.) a to například tím, že se zákazník ve smluveném čase nedostavil k nástupu odjezdu.
Došlo ke škodě na majetku Zákazníka, nebo jeho zdraví či životě v důsledku dopravní nehody, kterou nezpůsobil řidič Společnosti, nebo zprostředkovaného dopravce, ale řidič jiného automobilu, či zvíře, nebo jiná osoba.
Došlo ke škodě na majetku Zákazníka, nebo jeho zdraví či životě v důsledku vynuceného manévru, který byl řidič nucen učinit v průběhu přepravy proto, aby zabránil vyšším škodám či následkům – například nutné prudké zabrždění v důsledku situace na vozovce, prudké vybočení, smyk apod. Pokud není prokázáno jinak, považuje se takový manévr za nutný a potřebný (vyhnutí se střetu se zvířetem, člověkem, nebo jiným vozidlem na silnici apod.).
Došlo ke škodě v důsledku opomenutí Zákazníka nebo objednatele (například nenaložení kufru Zákazníka k přepravě, nebo jeho nevyložení, ztráta drobných věcí či hotovosti v průběhu přepravy apod.).
Došlo ke škodě Zákazníkovi v důsledku špatně či nevhodně zvoleného času nástupu k dopravě.


2.3     V případě, že došlo ke způsobení škody Zákazníkovi pozdním vyzvednutím Zákazníka, tedy v pozdějším čase, než termín uvedený v objednávce, Zákazník má nárok na smluvní pokutu, která představuje paušalizovanou náhradu škody do maximální výše 2 000 Kč. Způsobená škoda však musí být prokazatelná a Zákazníkem doložená a uplatněna formou Stížnosti dle těchto podmínek.

2.4     Zákazník využitím dopravy Společnosti, nebo využitím zprostředkování dopravy výslovně prohlašuje, že částka smluvní pokuty v maximální výši 2 000 Kč jako paušální náhrady škody způsobené dopravou či v souvislosti s ní je pro něj zcela dostačující a souhlasí s její výši. V případě nesouhlasu není Zákazník oprávněn využít služeb Společnosti a je povinen poskytnutí těchto služeb odmítnout.

2.5     Pokud Zákazník hodlá uplatňovat škodu převyšující částku smluvní pokuty 2 000 Kč, pak je povinen se pro případ způsobené škody pojistit či připojistit. Tuto svou povinnost, resp. zajištění pojištění pro případ způsobení škod Zákazník na základě nástupu k přepravě splnil, a přebírá za splnění této své povinnosti plnou odpovědnost.

 

Stanovení času nástupu k dopravě
3.1     Zákazník či objednatel však berou výslovně na vědomí, že jsou povinni sjednat čas odjezdu Zákazníka, tedy čas nástupu k přepravě v dostatečném předstihu (například před odletem, nástupem na jiný spoj apod.) a to i se započítáním vlivu minimálně 30 minut, který může činit zpoždění přepravce v důsledku vlivů vyšší moci, nebo nepříznivého dopravního provozu či uzavírek (nehody, zácpy a jiná dopravní omezení).

3.2     Pokud objednatel či Zákazník nebude respektovat ve své objednávce výše uvedené limity a rezervy při stanovení času nástupu k přepravě, a v důsledku toho mu vznikne škoda, nemá nárok na náhradu této škody Společností.

 

Způsoby objednávek
4.1     Veškeré služby zajišťujeme na základě objednávek Zákazníka či jiného objednatele (hotel, cestovní kancelář, organizátor výletu apod.). Objednávky lze realizovat online přes naše webové stránky, dále pak přes e-mail, telefonicky, případně přes SMS, WhatsApp a Facebook. Smlouva, na jejímž základě je realizováno poskytnutí služeb společností zákazníkovi, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické či SMS (WhatsApp, Facebook, Google) objednávky pomocí SMS, e-mailové nebo objednávky vytvořené přes webové stránky přes e-mail. Potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné, dokud není potvrzená společností, kdy je zákazník zároveň upozorněn, že služby Společnosti může využít až po souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

4.2     Společností potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace přepravy a počtu přepravovaných osob), cena přepravy, způsob platby, souhlas s obchodními podmínkami – zejména s maximální výší smluvní pokuty a omezení odpovědnosti Společnosti za způsobené škody, a termín realizace.

 

Daňový doklad; potvrzení o přijetí platby (zálohy)
U plateb provedených přímo u řidiče (platební kartou nebo v hotovosti) bude řidičem v den přepravy vydáno zákazníkovi potvrzení o zaplacení (zpravidla zjednodušený daňový doklad). U plateb realizovaných on-line přes webové stránky má zákayník možnost si fakturu okamžitě stahnout ve formatu PDF. Pokud zákazník platí na fakturu (bankovním převodem), fakturu vystavuje společnost a cena zahrnuje DPH. Pokud doklad vystavuje přímo smluvní řidič, daňový doklad může a nemusí zahrnovat DPH, a to v závislosti na tom, zda je, nebo není daný řidič registrovaným plátcem DPH. Všechny uvedené ceny společností jsou koncové a zahrnují případné DPH.

 

Způsob úhrady za zpáteční cestu
Pokud rezervace obsahuje zpáteční cestu nebo větší počet cest, může zákazník zaplatit celkovou částku buď najednou, nebo zaplatit za každou cestu zvlášť. Řidičem bude vydáno zákazníkovi potvrzení / voucher o zaplacení s uvedením přesné zaplacené částky. Pokud byly uhrazeny obě cesty, předloží zákazník řidiči na zpáteční cestě potvrzení o zaplacení / voucher.

 

Zálohové platby
U objednávek, kde je místo vyzvednutí mimo Prahu, u vybraných limuzín (např. Hummer Long, Mercedes S, Beer Bus...), výletů a objednávek zejména pro větší skupiny, může společnost požadovat úhradu zálohy, která musí být zaplacena alespoň 24 hodin před stanoveným časem vyzvednutí. V takových případech bude společnost zákazníka o nutnosti složení zálohy a možném způsobu úhrady informovat. V případě neuhrazení požadované zálohy má společnost právo bez náhrady objednávku zrušit.

 

Změny rezervace a storno podmínky
5.1 Zákazník má možnost svou rezervaci zrušit zasláním požadavku emailem na info@prague-airport-transport.co.uk.

5.2 Pokud zákazník rezervaci nezruší aspoň 2 hodiny před samotnou cestou (12 hodin pokud se jedná o meziměstské transfery a přepravu více jak 8 pasažérů) nebo pokud se nedostaví ke svému tranfseru (tzv. ¨NO SHOW¨), storno poplatek je v tomto případě 100 %.

5.3 Zrušení rezervace bez storno poplatku je možné do 2 hodin před plánovanou cestou. Pro meziměstské transfery a přepravu více jak 8 pasažérů je nutno stornovat nejméně 12 hodin před plánovanou cestou.

5.4 Limuzíny (Hummer, Lincoln, Mercedes S Class) je nutno stornovat nejmnéně 48 hodin před plánovanou cestou

5.5 Beer Bus, Party Bus, limuzína (Lincoln i Hummer) - je třeba zrušit aspoň 48 hodin před plánovanou jízdou, jinak je storno poplatek 100 %.

 

Vrácení peněz
Pokud zákazník zrušil předplacenou službu on-line a má nárok na vrácení peněz, peníze budou automaticky vráceny zpět na kartu (resp. účet), která byla použita při placení objednávky. V opačném případě musí být veškeré nároky na vrácení peněz podány do 30 dnů písemně nebo e-mailem, na adresu nebo mailovou adresu Společnosti.  Po uplynutí této lhůty již nemá zákazník žádný nárok na vrácení peněz (kompenzaci).

  

Povinnosti zákazníka
6.1   Zákazník je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče a dodržovat zejména bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů poučen před realizací přepravy. Zákazník se také zavazuje nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení přepravce a přepravní prostory, zachovávat jeho čistotu a nepoškozovat majetek dalších přepravovaných osob, nebo tyto osoby v době přepravy neobtěžovat jakýmkoliv způsobem. Při porušení uvedených povinností si je zákazník vědom odpovědnosti za škodu, kterou společnosti či objednanému přepravci, nebo třetím osobám svým jednáním způsobí.

6.2   Zákazník je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém času nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k přepravě včas, viz důvody uvedené výše.

 

Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 11. 2017. V případě změn těchto podmínek, kterou si společnost vyhrazuje, jsou pro zákazníka závazné obchodní podmínky ve verzi platné v době, kdy došlo k podpisu smlouvy či odeslání platné objednávky.